Співробітництво із закладами вищої освіти

Національний університет біоресурсів і природокористування України (з 2019)

Університет здійснює співпрацю через факультет інформаційних технологій, кафедру інформаційних і дистанційних технологій. Організація й проведення профорієнтаційної роботи серед учнів Гімназії, ділові ігри та тестування учнів старших класів. Залучення учнів старших класів до участі в Міжнародних конференціях, наукових семінарах, тощо, що проводяться в НУБіП України.

Київський міжнародний університет (з 2018)

Забезпечення безперервної освітньої підготовки громадян відповідно до державних стандартів освіти. Організація безперервного навчально-виховного процесу згідно з розробленими й узгодженими сторонами наскрізними планами й програмами з базових напрямів: іноземні мови, міжнародні відносини, журналістика, право, економіка, психологія, фармація, стоматологія, сценічне мистецтво. Розробка навчально-методичного забезпечення, спільне проведення науково-дослідних робіт. Організація творчих колективів професорсько-викладацького складу університету й учителів гімназії для підготовки освітніх програм, навчальних планів, програм профільних предметів і спецкурсів, навчальних посібників та іншої навчально-методичної літератури.

Міжрегіональна Академія управління персоналом (з 2011)

Надання учням можливостей для реалізації індивідуальних, творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями та навичками наукової, дослідно-експериментальної, винахідницької діяльності, певного рівня професійної підготовки.  Професійна орієнтація, пошук талановитої молоді, довузівська підготовка.

Київський будівельний технікум (з 2005)

Випускники гімназії як професійно орієнтовані абітурієнти, що враховується згідно правил прийому при зарахуванні до технікуму.

Націонаальний технічний університеет України «Кииївський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (з 2010)

Співробітництво у навчанні, науковій та практичній діяльності щодо профорієнтаційної роботи, залучення випускників Гімназії до вступу у НТУУ «КПІ»,  підготовки фахівців у галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» напряму підготовки «Здоров’я людини» спеціальності «Фізична реабілітація» та працевлаштування кращих випускників НТУУ «КПІ» у Гімназії.

Національний авіаційний університет (з 2012)

Удосконалення системи безперервної освіти та зв’язків середньої та вищої школи, профорієнтаційна робота серед учнів, організація ділових ігор серед учнів старших класів, участь науково-педагогічного складу Університету до керівництва науково-дослідницькими роботами членів МАН «Дослідник».

З 2019 року додаткова угода про співпрацю з аерокосмічним факультетом Національного авіаційного університету.

Приватний вищий навчальний заклад Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті (з 2010)

Удосконалення системи безперервної освіти та зв’язків середньої та вищої школи. Запровадження безперервної ступеневої освіти та початкової професійної підготовки, ефективного використання педагогічних кадрів та сприяння розвитку здібностей і обдарувань учнів.

Коледж Київського національного університету технологій та дизайну (з 2012)

Профорієнтаційна робота з учнями та спільні соціально-виховні заходи. 

Співробітництво з  громадськими організаціями  

Гімназія №172 "Нивки" співпрацює з громадською ініціативою підтримки дітей, позбавлених батьківської опіки "Стій за дітей!", яка допомагає дитячим будинкам і будинкам-інтернатам по всій Україні. 

 Співробітництво з  науковими установами

Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України (з 2008)

Експериментальна апробація методики застосування мультимедійних систем як засобів інтерактивного навчання.

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України (з 2010)

Експериментальна апробація організаційних форм запровадження тестових технологій у загальноосвітньому навчальному закладі для визначення рівня навчальних досягнень та особистісних якостей учнів.

Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій Кібернетичного Центру НАН України (з 2011)

Діяльність спрямована на розв’язання актуальних завдань подальшого  впровадження інноваційних технологій навчання, участь у проекті сприяння вільному і оперативному доступу до інформаційних ресурсів навчальних закладів «Моя Освіта». 

 Співробітництво із загальноосвітніми навчальними закладами України

Миртюківська спеціалізована школа Стрийського району Львівської області (з 2010)

Проведення спільних заходів щодо вдосконалення навчально-виховного процесу, обмін  навчально-методичними матеріалами, організація спільних науково-практичних конференцій, ярмарків, методичних фестивалів, обмін делегаціями, спільні оздоровчі табори. 

Міжнародні зв’язки гімназії

Англійська спецшкола м. Стамбул BESIKTAS (Туреччина)

Напрямок співпраці: обмін делегаціями учителів і учнів, листування через Інтернет.

М. Заверце ІІ ліцей ім. Гелени Гульненокої (Польща)

Напрямок співпраці: обмін делегаціями учителів і учнів, листування, спілкування засобами Інтернет.